Voorwaarden Kamera Express Care Plan

Versie: KE.032017

Klik hier voor een PDF-versie.


Artikel 1.

Dit verzekeringscertificaat wordt, niet tegenstaande elk andersluidende bepaling beheerst door het
Belgisch recht en zijn in het bijzonder de dwingende bepalingen van de wet van 4 april 2014 bettreffende
de verzekeringen van toepassing. Niettegenstaande elk andersluidende bepaling kan er voor dit
verzekeringscertificaat evenmin worden afgeweken van de bepalingen van het Belgische recht die van
openbare orde zijn of van dwingend recht.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

In het kader van deze verzekering wordt verstaan onder:
Verzekeringnemer :degene op wiens naam het verzekeringscontract is gesteld en
waarmee de verzekeringsovereenkomst is aangegaan;
Apparatuur :de in het verzekeringscertificaat als zodanig omschreven nieuw
aangeschafte foto-/videocamera (camcorder) met de eventueel
daarbij, gelijktijdig aangeschafte aan- en toebehoren;
Assuradeuren :Actua Assuradeuren B.V. in haar hoedanigheid van gevolmachtigde
van Actua Schadeverzekering N.V., zijnde de verzekeraar.
Verzekeraar :Actua Schadeverzekering N.V., Postbus 849, 3000 AV te
Rotterdam, Nederland
Actua :Actua International B.V., Postbus 849, 3000 AV Rotterdam,
Nederland in haar hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon
DLF :dealer, leverancier of fabrikant die de apparatuur heeft geleverd en
als zodanig in het certificaat is genoemd.

Artikel 3. Omvang van de verzekering

De verzekering geeft dekking tegen beschadiging en garantieschade volgens artikel 7 sub b
en c resp. “totaal-verlies”-schade volgens artikel 7 sub d aan/van de in het certificaat
vermelde apparatuur.

Artikel 4. Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten diefstal, verlies of beschadiging van de verzekerde apparatuur
veroorzaakt door, in verband met of als gevolg van:
a. bewerking, herstelling, reiniging, anders dan normaal gebruik, slijtage, eigen gebrek/bederf
(anders dan bedoeld onder de verlengde garantiedekking zoals omschreven in artikel 7 sub
c) of geleidelijke invloeden (bijvoorbeeld weersinvloeden, oxidatie of corrosie);
b. onverklaarbaar verlies of vermissing alsmede het achterlaten van de verzekerde apparatuur
in een vervoermiddel;
c. diefstal uit woningen of andere gebouwen zonder dat er sprake is van braak aan de woning of
het gebouw. Indien sprake is van kamer(ver)huur of indien de woning of het gebouw
meerdere huurders of gebruikers heeft, dienen sporen van braak aanwezig te zijn aan de
ruimte die door verzekeringnemer wordt gebruikt;
d. het onbeheerd achtergelaten van de apparatuur in een niet deugdelijk
afgesloten ruimte, danwel onbeheerd achterlaten in een voor meerdere personen
toegankelijke ruimte of openbare gelegenheden. Onder onbeheerd wordt tevens verstaan het
niet constant fysiek danwel visueel contact houden met de apparatuur;
e. het onbeheerd achterlaten van de verzekerde apparatuur in scholen, clubgebouwen,
sportcomplexen e.d.;
f. het in pand, huur of bruikleen anders dan binnen huiselijke kring afstaan van verzekerde
apparatuur;
g. als gevolg van handelen of nalaten in strijd met de door de fabrikant gegeven
gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften;
h. waarvoor een beroep kan worden gedaan op door de fabrikant of importeur verleende
garantie alsmede de schade en/of kosten als gevolg van het terugroepen van het verzekerde
object door de fabrikant (zgn. recall);
i. verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op last van enige overheid of instantie;
j. veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer, muiterij of terrorisme;
k. krassen, schrammen of deuken die de normale gebruiksmogelijkheden van de verzekerde
apparatuur niet beïnvloeden;
l. beroepsmatig gebruik, ook indien de aard van de schade hiermee niets te doen heeft;
m. atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen en/of andere
natuurrampen;
n. welke ontstaat tijdens het anders dan als handbagage vervoeren van de apparatuur tijdens
het reizen met een openbaar vervoermiddel, zoals vliegtuig, trein, bus etc.


Artikel 5. Geldigheidsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.


Artikel 6. Verplichtingen van verzekeringnemer in geval van schade

Verzekeringnemer is in geval van enige schade verplicht om:
a. zich te onthouden van alles wat de belangen van assuradeuren kan schaden;
b. assuradeuren d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend (digitaal) schadeformulier zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen van een gebeurtenis, waaruit een
schadevergoedingsplicht zou kunnen ontstaan. Indien de verzekeraar door een late
schademelding nadeel oploopt, dan heeft zij het recht een eventuele schadevergoeding te
verminderen met het opgelopen nadeel;
c. desgewenst het originele garantiebewijs, alsmede een originele aankoopnota van de
apparatuur, alsmede een bewijs waaruit betaling van de premie blijkt aan assuradeuren over
te leggen;
d. beschadigde of te vervangen onderdelen van de apparatuur beschikbaar te houden voor
assuradeuren tot na een eventuele verlangde inspectie;
e. apparatuur na ontstane en gedekte schade ter reparatie aan te bieden op de wijze zoals door
assuradeuren gewenst, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van door assuradeuren
erkende reparateurs.
f. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking/informatie aan assuradeuren te
verlenen/verstrekken voor de behandeling van schade;
g. bij diefstal, afdreiging e.d. assuradeuren onmiddellijk in kennis te stellen van de gebeurtenis
en – uiterlijk binnen 48 uur – hiervan aangifte te doen bij de politie ter plaatse. Het originele
exemplaar van die aangifte dient aan assuradeuren te worden overlegd;
h. in geval van niet-reparabele schade en/of totaal verlies, waarbij verzekeraar de maximale
vergoeding verstrekt, afstand te doen van de apparatuur en standaard toebehoren ten
behoeve van verzekeraar.

Artikel 7. Regeling van schade

Schadevergoeding door assuradeuren vindt uitsluitend in natura plaats via een door haar aan te wijzen
partij.
a. Eigen risico
Verzekeringnemer draagt in iedere schade een eigen risico € 20,00. Voor rekening van
verzekeringnemer komt het van toepassing zijnde eigen risico, het toepasselijke afschrijvingspercentage
en de BTW indien verzekeringnemer de BTW kan verrekenen.
b. Partiële schade
Bij partiële schade zal reparatie plaatsvinden, dan wel gedeeltelijke vervanging tot maximaal de
verzekerde som, tenzij verzekeraars herstel niet verantwoord vinden. In dat geval vindt vergoeding
plaats op gelijke wijze als ware er sprake van totaal verloren gaan volgens de gestaffelde waarde zoals
vermeld in artikel 7e.
c. Garantieschade
De in het verzekeringscertificaat beschreven apparatuur is, in aansluiting op de van buiten komende
onheilendekking volgens artikel 7 sub b, tevens gedekt tegen onvoorziene materiële beschadiging
veroorzaakt door: constructie-, bewerkings-, montage-, materiaal- of gietfouten, dan wel fouten in het
ontwerp gemaakt door de fabrikant. Deze dekking geldt uitsluitend voor apparatuur welke ten tijde van
het aangaan van de verzekering nieuw is aangeschaft en gaat eerst in aansluitend op resp. na afloop
van de door de fabrikant, importeur of leverancier verleende garantie die geacht wordt minimaal 24
maanden van kracht te zijn.
Naast de algemene uitsluitingen (voor zover van toepassing) uit artikel 4 geldt, dat deze dekking niet van
toepassing is op lampen, batterijen, accu’s, video- en andere banden, schijven, programmatuur, tassen,
draagriemen en andere aan- en toebehoren, welke door aard en gebruik aan een hoge mate van slijtage
worden geacht onderhevig te zijn.
d. Schade wegens totaal verloren gaan bij nieuwe apparatuur
Indien de verzekerde apparatuur totaal verloren gaat door diefstal, verlies, vermissing of beroving e.d.
dan wel door een ander, onder de onderhavige verzekering gedekt evenement, heeft verzekeringnemer
recht op een nieuw artikel overeenkomstig zijn/haar keuze tot maximaal het in het certificaat genoemde
verzekerde bedrag. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt rekening gehouden
met de regeling zoals vermeld in sub e.
e. Maximale schadeverplichting van verzekeraars
Indien een verzekeringnemer tijdens de looptijd van deze verzekering schade aan zijn/haar verzekerde
apparatuur heeft opgelopen of zijn/haar verzekerde apparatuur is ten gevolge van een gedekt
evenement totaal verloren gegaan, dan geldt voor verzekeraars de volgende maximale
vergoedingsverplichting t.o.v. het in het certificaat genoemde verzekerde bedrag:
- voor apparatuur ouder dan 36 maanden geldt 20% afschrijving t.o.v. het in het certificaat
genoemde verzekerde bedrag;

Artikel 8. Begin, duur en einde van de overeenkomst

De verzekering vangt aan na de eigendomsoverdracht van de verzekerde apparatuur per de datum als
vermeld in het certificaat. De verzekering heeft een looptijd van 12 maanden en wordt daarna
stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden. Behoudens in geval van een aanpassing van
de premie op basis van artikel 9, wordt bij verlenging de premie zoals genoemd op het certificaat in
rekening gebracht. De maximale looptijd van de verzekering bedraagt 36 maanden en zal na deze
periode automatisch vervallen. De verzekering eindigt voorts tussentijds:
a. indien de verzekerde apparatuur totaal verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat herstel
economisch niet meer verantwoord is met inachtneming van de waardebepaling volgens
artikel 7.
b. bij eigendomsoverdracht van de apparatuur door verzekeringnemer;
c. in geval de verzekeringnemer geen vaste woon- of verblijfplaats meer heeft binnen België;
d. bij schriftelijke opzegging door verzekeringnemer per de jaarlijkse vervaldag met een
opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 9. Wijziging van premie en/of voorwaarden

Assuradeuren hebben het recht de premie en/of voorwaarden en bloc per de jaarlijkse vervaldag van de
verzekering te wijzigen. Verzekeringnemer wordt hiervan minstens 4 maanden voor de
premievervaldatum in kennis gesteld schriftelijk, dan wel middels de kennisgeving verband houdende
met de verstrekte incasso-machtiging. Verzekeringnemer mag de overeenkomst opzeggen indien hij niet
akkoord is met de doorgevoerde wijziging(en). Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de
volgende jaarlijkse vervaldag.
Bij eventuele kennisgevingen binnen een periode van minder dan 4 maanden tot de jaarlijkse vervaldag,
behoudt verzekerde het recht om de verzekeringen binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen van
de kennisgeving van de aanpassing, op te zeggen. Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op
jaarlijkse vervaldag waarop de wijziging betrekking had op voorwaarde dat er een termijn van minstens
één maand is verlopen tussen de dag van de kennisgeving van de opzegging en deze vervaldag.

Artikel 10. Premiebetaling en restitutie

De premiebetaling geschiedt op de door Actua te bepalen wijze. De premie, kosten en
assurantiebelasting zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk binnen de 15 dagen na het
afsluiten van de verzekering te worden betaald. De maatschappij kan bij niet-betaling van de premie de
dekking opzeggen indien de Verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een
ter post aangetekende brief. De opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
Indien in de winkel of daar waar de apparatuur is aangeschaft een voorschot op de premie en/of kosten
is betaald, hetgeen moet blijken uit de aankoopnota, dan is de apparatuur gedurende een periode van 7
dagen, te rekenen vanaf de datum van aankoop, verzekerd tegen alle in artikel 3 genoemde gevaren. In
deze periode van 7 dagen moet verzekeringnemer beslissen of hij/zij de verzekering wenst voort te
zetten en dient hij/zij binnen deze periode het aanvraagformulier / certificaat aan Actua in te zenden.
Daar waar in de eerste alinea van dit artikel wordt gesproken over “premiebetaling” en/of “premie” dient
in dit geval te worden gelezen: “aanvullende premie-betaling” resp. “aanvullende premie”. Indien
verzekeringnemer geen gebruik van de verlengingsmogelijkheid wenst te maken en het
aanvraagformulier/certificaat niet in het bezit komt van Actua, dan komt de dekking automatisch 7 dagen
na de aanschafdatum te vervallen.

Artikel 11. Mededelingen

Alle mededelingen gedaan door assuradeuren aan verzekeringnemer, dan wel van verzekeringnemer
aan assuradeuren, dienen te worden gedaan respectievelijk worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied,
indien deze (schriftelijk/per mail) zijn gedaan aan of door Actua International, Postbus 849, 3000 AV
Rotterdam, Nederland of [email protected] in haar hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon,
behoudens voor de gevallen waarin de wet een specifieke modaliteit oplegt.

Artikel 12. Adres van verzekeringnemer

Alle mededelingen respectievelijk kennisgevingen aan verzekeringnemer wordt geacht rechtsgeldig te
zijn gedaan indien deze schriftelijk/per mail hebben plaatsgevonden aan het in het verzekeringscontract
vermelde (e-mail)adres, tenzij verzekeringnemer kan aantonen assuradeuren van een adreswijziging in
kennis te hebben gesteld, behoudens voor de gevallen waarin de wet een specifieke modaliteit oplegt.

Artikel 13. Geschillen

Geschillen en/of klachten welke voorvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden
voorgelegd aan:
- de directie van Actua International, Postbus 849, 3000 AV Rotterdam, Nederland;
- de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel;
- de bevoegde rechter in België naar keuze van verzekeringnemer.
Partijen kunnen voorts overeenkomen een geschil te beslechten door arbitrage of op andere wijze. De in
verband met dit artikel te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Op deze
overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.