Voorwaarden Kamera Express Care Plan Occasions

Versie: KE.032017

Klik hier voor een PDF-versie.

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In het kader van deze verzekering wordt verstaan onder:
Verzekeringnemer: degene op wiens naam het certificaat is afgegeven resp. de echtgen(o)te, de partner alsmede de inwonende eigen, pleeg- en stiefkinderen.
Verzekerde apparatuur: foto- en video-apparatuur met alle aan- en toebehoren, voorzover deze op het certificaat is vermeld en waarvoor premie is voldaan.
Assuradeuren: Actua Assuradeuren B.V. in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van Actua Schadeverzekering N.V.
Actua: Actua Assurantiën B.V., Postbus 849, 3000 AV Rotterdam, in haar hoedanigheid van assurantietussenpersoon.

Artikel 2. Omvang van de verzekering

a. De verzekering geeft dekking tegen beschadiging en garantieschade volgens art. 5 sub b resp. tegen “totaal-verlies”-schade volgens art. 5 sub c of d, van /aan de volgens het certificaat verzekerde apparatuur.
b. De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Voorwaarde hiervoor is wel, dat verzekeringnemer zijn/haar vaste woon- en verblijfplaats binnen Nederland heeft of in de grensgebieden van België of Duitsland met Nederland.

Artikel 3. Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten diefstal, verlies of beschadiging van de verzekerde apparatuur veroorzaakt door, in verband met of als gevolg van:
a. bewerking, herstelling, reiniging, anders dan normaal gebruik, slijtage, enig gebrek, eigen bederf (anders dan bedoeld onder de verlengde garantiedekking zoals omschreven onder art. 5 sub c) of geleidelijk inwerkende invloeden (bijvoorbeeld weersinvloeden, oxidatie of corrosie);
b. het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid om schade te voorkomen, waaronder in ieder geval wordt verstaan onverklaarbaar verlies of vermissing en het achterlaten van apparatuur in een vervoermiddel. Diefstal uit woningen of andere gebouwen is uitsluitend gedekt na braak aan de woning of het gebouw. Indien sprake is van kamer(ver)huur of indien de woning of het gebouw meerdere huurders of gebruikers heeft, dienen sporen van braak aanwezig te zijn aan de ruimte die door de verzekeringnemer wordt gebruikt;
c. diefstal uit scholen, clubgebouwen, sportcomplexen e.d.;
d. het in pand, huur of bruikleen anders dan binnen de huiselijke kring afstaan van verzekerde apparatuur;
e. opzet door of met goedvinden van verzekeringnemer;
f. verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op last van enige overheid of instantie;
g. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, resp. alle andere vormen van molest zoals nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd alsmede als gevolg van terrorisme;
h. krassen, schrammen of deuken voor zover deze de normale gebruiksmogelijkheden van de verzekerde apparatuur niet beïnvloeden;
i. beroepsmatig gebruik, ook indien de aard van de schade hiermee niets van doen heeft;
j. atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen en/of andere natuurrampen;
k. reparaties en/of veranderingen uitgevoerd door anderen dan door Actua aangewezen bedrijven en/of personen;
l. het anders dan als handbagage vervoeren van de apparatuur tijdens het reizen met een openbaar vervoermiddel zoals vliegtuig, trein, etc. In geval van beëindiging van de feitelijke gemeenschap tussen verzekerden welke samenleven, is niet verzekerd schade m.b.t. verzekerde apparatuur die ter gelegenheid van die beëindiging ontstaat, ongeacht waaraan de schade is te wijten.

Artikel 4. Verplichtingen van verzekeringnemer bij schade

Een verzekeringnemer is verplicht:
a. Actua via de winkelier alwaar de verzekerde voorwerpen zijn gekocht is afgegeven onmiddellijk, doch in ieder geval binnen drie dagen (zon- en feestdagen niet meegerekend) nadat verzekeringnemer kennis draagt van een mogelijke schade, in te lichten omtrent iedere gebeurtenis waaruit voor assuradeuren een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan;
b. een gecompleteerd (digitaal) schadeaangifteformulier op te sturen;
c. alle medewerking te verlenen aan assuradeuren teneinde de schade te kunnen verhalen;
d. bij garantieschade de oorspronkelijke garantievoorwaarden/garantiekaart te overleggen;
e. de apparatuur bij partiële en/of garantieschade ter reparatie aan te leveren bij Kamera Express;
f. in geval van diefstal, verlies of beroving e.d. binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie ter plaatse;
g. bij schade wegens totaal verlies de originele kassabon, alsmede het originele bewijs van aangifte bij politie af te staan aan assuradeuren;
h. bij een vergoeding van schade wegens totaal verlies, alle rechten op de verloren gegane apparatuur aan de assuradeuren te cederen. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekeringnemer verplichtingen, als hiervoor vermeld, niet is nagekomen, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat hierdoor de belangen van assuradeuren niet zijn geschaad.

Artikel 5. Regeling van de schade

Vergoedingen onder deze verzekering vinden in principe uitsluitend plaats in natura via Kamera Express en wel als volgt:
a. Eigen Risico
Verzekeringnemer draagt in iedere schade een eigen risico van € 20,-. Voor rekening van de verzekeringnemer komt het van toepassing zijnde eigen risico en het eventueel toepasselijke afschrijvingspercentage. Verzekeringnemer heeft het recht door middel van bijbetaling te kiezen voor een duurder object.
b. Partiële schade
Bij partiële schade zal reparatie plaatsvinden, dan wel gedeeltelijke vervanging tot maximaal de verzekerde som, tenzij assuradeuren herstel niet verantwoord vinden. In dat geval vindt vergoeding plaats volgens art. 5 d, e of f, een en ander afhankelijk van de aanschafdatum van de apparatuur.
c. Schade wegens totaal verloren gaan bij nieuwe apparatuur
Indien bij totaal verloren gaan van het geheel door diefstal, verlies, vermissing of beroving e.d., dan wel een ander onder de onderhavige verzekering gedekt evenement heeft verzekeringnemer recht op een nieuw artikel overeenkomstig zijn/haar keuze tot maximaal het op het certificaat vermelde verzekerde bedrag.
d. Maximale schadeverplichting van risicodrager
Voor risicodrager geldt de volgende maximale vergoedingsverplichting t.o.v. het op het certificaat genoemde verzekerde bedrag: - voor apparatuur ouder dan 12 maanden geldt : 90% t.o.v. het op het certificaat vermelde verzekerde bedrag; - voor apparatuur ouder dan 24 maanden geldt : 80% t.o.v. het op het certificaat vermelde verzekerde bedrag.
e. Aanvullende bepalingen
Assuradeuren behouden zich het recht voor van de in art. 5 omschreven “Natura”-schaderegeling af te wijken en de schade in geld te waarderen. Onder geen beding kan apparatuur aan assuradeuren worden geabandonneerd, tenzij in de voorwaarden anders is bepaald. Het op het certificaat genoemde bedrag wordt geacht te zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 960BW. Indien aan alle op verzekeringnemer rustende verplichtingen is voldaan, zal bij “partiële schade” en “garantieschade” zo spoedig mogelijk en bij “schade wegens totaal verloren gaan” na 30 dagen schadevergoeding plaatsvinden. Mocht, nadat schadevergoeding wegens “totaal verloren gaan” heeft plaatsgevonden de hiermede verband houdende verzekerde apparatuur wederom in het bezit komen van verzekeringnemer, dan dient hij/zij e.e.a. af te staan aan Kamera Express. Verzekeringnemer heeft dan het recht de apparatuur terug te kopen tegen een door assuradeuren nader op te geven bedrag.

Artikel 6. Duur en einde van de verzekering

De verzekering is aangegaan voor een periode van 36 maanden en vangt aan na daadwerkelijke overdracht van de verzekerde apparatuur, op de op het certificaat genoemde ingangsdatum. De verzekering vervalt:
a. 36 maanden na de ingangsdatum;
b. zodra verzekeringnemer geen vaste woon- en verblijfplaats binnen Nederland of de grensgebieden van België of
Duitsland met Nederland meer heeft;
c. direct bij verkoop of andere vorm van eigendomsoverdracht van de verzekerde apparatuur; d. direct nadat “schadevergoeding wegens totaal verloren gaan” heeft plaatsgevonden;

Artikel 7. Premiebetaling

Verzekeringnemer dient de premie, vermeerderd met kosten en assurantiebelasting, vooruit te betalen uiterlijk op de 30ste dag nadat die verschuldigd wordt. De verzekering wordt met terugwerkende kracht geschorst indien:
1. de verzekeringnemer weigert de premie te voldoen;
2. de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie is betaald. Ingebrekestelling door assuradeuren is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop assuradeuren de premie hebben ontvangen en geaccepteerd. Een nota en andere door of namens assuradeuren afgegeven documenten zullen nimmer als betalingsbewijs gelden.

Artikel 8. Wijziging van premie en/of voorwaarden

Assuradeuren hebben het recht premie, gemeenschappelijke voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en bloc dan wel groepswijze te herzien. Een dergelijke herziening geschiedt voor daarvoor in aanmerking komende verzekeringen op de contracts- of premievervaldatum. Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen herziening schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij/zij binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving het tegendeel heeft bericht. In het laatst genoemde geval eindigt de verzekering waarop de herziening betrekking heeft per de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 9. Verval van rechten

Hebben assuradeuren ten aanzien van een rechthebbende een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van) schadevergoeding bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag dat rechthebbende van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op assuradeuren terzake van het schadegeval, waarop de vordering was gegrond.

Artikel 10. Mededelingen

Alle mededelingen gedaan door assuradeuren aan verzekeringnemer, dan wel van verzekeringnemer aan assuradeuren, worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied, indien schriftelijk aan/door Actua zijn gedaan.

Artikel 11. Adres van verzekeringnemer

Alle mededelingen resp. kennisgevingen aan verzekeringnemer worden geacht rechtsgeldig te zijn verricht, indien zulks schriftelijk heeft plaatsgevonden aan het op het certificaat vermelde adres, tenzij verzekeringnemer kan aantonen kennis te hebben gegeven van een adreswijziging.

Artikel 12. Geschillen

Geschillen en/of klachten welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Actua Assuradeuren B.V.; - KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
-de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van de verzekeringnemer. Partijen kunnen voorts overeenkomen een geschil te beslechten door arbitrage of op andere wijze. De in verband met dit artikel door partijen te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Op deze overeenkomt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Persoonsregistratie

De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een door Assuradeuren ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij gevoerde cliëntenregistratie. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, voor statistische analyses, voor relatiebeheer, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing alsmede de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen”. De betreffende gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het eigen bedrijf